תקנון שימוש

ברוכים הבאים לאתר מרכז הטכנולוגי למחשוב – CompuTectCenter.com (להלן: “האתר”). האתר מופעל ע”י מנחם שוחט (ת.ז.:025352931)  (להלן: “הנהלת האתר”).

האתר משמש כאתר סחר אלקטרוני אשר מציע, (בין היתר) למכירה מוצרים שונים (להלן: “מוצר” או “מוצרים” בהתאמה).

1.      כללי

1.1.   האמור בתקנון זה מתייחס באופן שווה לבני שני המינים, והשימוש בלשון זכר הוא מטעמי נוחות בלבד.

1.2.   הוראות תקנון זה ותנאי השימוש המופיעים באתר מגדירים את מערכת היחסים המשפטית בין משתמש האתר ו/או הלקוח לבין האתר, את תנאי השימוש באתר ו/או את הזמנת המוצרים מן האתר ומעידים על הסכמת הלקוח, לתנאים אלה ולתנאים נוספים המופיעים באתר.

1.3.   האתר ו/או הנהלת האתר רשאים בכל עת, על פי שיקול דעתם הבלעדי, לעדכן תקנון זה.

1.4.   הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש שיעשה על ידי כל משתמש ו/או כל מבצע פעולה באתר (להלן: “הלקוח”) ועל כל הזמנה שתתבצע ע”י הלקוח באמצעות האתר. לפיכך, על הלקוח לקרוא בעיון את תקנון זה במלואו ולהתחייב לתנאיו.

1.5.   הוראות התקנון יחולו על כל השימושים והפעולות שיבוצעו באתר על ידי הלקוח, ובכל שימוש ו/או פעולה ו/או רכישת מוצרים באתר, הלקוח מקבל על עצמו את הוראות תקנון זה ומתחייב לפעול על פיהן.

1.6.   האתר והנהלת האתר עושים כמיטב יכולתם להציג את המידע השלם והמקיף ביותר לגבי המוצר לרבות תמונות. חרף האמור בסעיף זה יובהר, כי עלולים להופיע באתר, בתום לב וללא כוונת זדון ו/או מתוך רצון להטעות, אי דיוקים ו/או שגיאות ו/או השמטות, והאתר  ו/או הנהלת האתר לא יישאו באחריות כלשהי הנובעת מאי הדיוקים ו/או או השגיאות.

1.7.   כותרות הפרקים מובאות לשם נוחות והתמצאות הלקוח ולא ישמשו בפרשנות התקנון.

1.8.   טעות סופר ו/או טעות קולמוס בתיאור מוצר/ים לא תחייב את האתר ו/או הנהלת האתר ולא תקים כל חבות.

1.9.   פורסם מחיר נמוך באופן קיצוני ממחירו הממוצע המקובל, ו/או פורסם מוצר שאינו קיים עוד, האתר ו/או הנהלת האתר יהיו רשאים לבטל את העסקה, וכל תשלום שיתקבל מהלקוח יושב במלואו.

1.10.                    תמונות המוצרים באתר מוצגות לצורכי המחשה בלבד. בנוסף, ייתכנו הבדלים במראה, בגוון, בגודל, וכיו”ב בין המוצר, כפי שהוא מוצג באתר, לבין המוצר במציאות.

1.11.                    האתר ו/או הנהלת האתר יפעלו מעת לעת לעדכן ולשנות את האתר ואת המוצרים הנמכרים בו, ולא תהיה ללקוח כל טענה ו/או תביעה נגד האתר ו/או הנהלת האתר בגין עדכונים ו/או שינויים אלו, גם אם התרחשו בטרם השלים הלקוח את רכישתו ו/או שימושו באתר.

1.12.                    האתר ו/או הנהלת האתר שומרות לעצמן את הזכות למנוע כניסה לאתר ו/או לבצע שימוש ו/או פעולה באתר מכל מי שיפר את הוראות התקנון ו/או יעשה שימוש לא ראוי באתר ו/או בתכנים המופיעים בו.

1.13.                    אין להעתיק ולהשתמש, או לאפשר לאחרים להשתמש, בכל דרך אחרת בתכנים מתוך האתר, לרבות באתרי אינטרנט אחרים, בפרסומים אלקטרוניים, בפרסומי דפוס וכיו”ב, לכל מטרה אחרת.

1.14.                    המועד שנרשם, לכל דבר ועניין, במחשבי החברה הוא המועד הקובע לכל דבר.

1.15.                    גם אם יקבע ע”י הגורם המוסמך בדין כי אי אלו הוראות מהוראות תקנון זה מבוטלות ו/או אינן בתוקף ו/או יעניק להן פרשנות שונה, לא תהיה לכך כל השפעה על נפקותם המשפטית של יתר הוראות התקנון אשר יעמדו בעינן גם לאחר החלטת הגורם המוסמך בדין כאמור.

1.16.                    כל הוראות תקנון זה יחולו במלואן על כל הזמנה ו/או עסקה גם אם הושלמה ההזמנה ו/או העסקה באמצעות שיחה טלפונית ו/או בכל אמצעי אחר בין הלקוח לבין הנהלת האתר ו/או נציגה.

2.      הרשמה לאתר

2.1.   על מנת לבצע הזמנה באתר על הלקוח להירשם לאתר באמצעות טופס הרשמה מקוון.

2.2.   כל אדם, לרבות חברה, רשאי להשתמש באתר, לרבות לבצע רכישות באמצעות האתר, בין היתר, בכפוף להיותו כשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות, בעל כרטיס אשראי תקף ,שהונפק  ע”י אחת מחברות כרטיסי האשראי.

2.3.   הרישום הינו חד פעמי, כאשר לאחריו הלקוח לא יידרש לשוב ולהירשם בכל פעם מחדש בעת ביצוע הרכישה.

2.4.   בעת הרישום לאתר על הלקוח להזין שם משתמש וסיסמא וכן את כתובת הדואר האלקטרוני שלו. במידה וישכח הלקו את הסיסמא, תשלח אליו הסיסמא הקיימת כפי שהוזנה בעת הרישום הראשוני באתר לכתובת הדוא”ל אשר הוזנה באתר.

2.5.   בעתיד אם וכאשר יבקש הלקוח לרכוש מוצרים נוספים, יזוהה הלקוח לפי שם הלקוח והסיסמא שבחר.

2.6.   פרטי הלקוח יעודכנו בהתאם לנתונים אשר ימולאו על ידי הלקוח בטופס הרישום המקוון המצוי באתר.

2.7.   האתר ו/או הנהלת האתר רשאים מעת לעת לדרוש פרטי זיהוי נוספים.

2.8.   אם אינך רוצה לקבל עוגיות (“cookies“), תוכל להימנע מכך על ידי שינוי ההגדרות בדפדפן בו אתה משתמש. לשם כך נא היוועץ בקובץ העזרה של הדפדפן. במקרה כזה, ייתכן כי שירותים מסוימים, כולם או חלקם, לא יפעלו כראוי. לדוגמה, ייתכן כי זיהוי אוטומטי, העדפות שימוש או שפה לדוגמה לא ישמרו. ייתכן כי אף לא תהיה אפשרות להשלים הזמנה באתר. שינוי הגדרות הדפדפן כאמור הינו באחריות הלקוח בלבד.

2.9.   מבלי לגרוע מהאמור לעיל, האתר ו/או הנהלת האתר יהיו רשאים למנוע מכל אדם להשתמש באתר, באופן זמני או לצמיתות על פי שיקול דעתם הבלעדי ומבלי למסור הודעה על כך מראש, לרבות בכל אחד מהמקרים הבאים שיבוצעו ו/או שעשויים להתבצע ע”י הלקוח:

2.9.1.      ביצוע מעשה בלתי חוקי ו/או הפרת הוראות הדין;

2.9.2.      הפרת תנאי מתנאי תקנון זה;

2.9.3.      מסירת פרטים שגויים;

2.9.4.      ביצוע פעולה העלולה לפגוע בפעילותו התקינה של האתר ו/או במי מהספקים ו/או בצד ג’ כלשהו;

2.9.5.      כרטיס האשראי שברשות הלקוח נחסם או הוגבל לשימוש בדרך כלשהי.

2.9.6.      חברת האשראי של הלקוח ביטלה, לבקשת הלקוח, את התמורה בעד הרכישה ו/או השימוש שביצע הלקוח באתר.

3.      רכישת מוצרים באתר

3.1.   רכישת המוצרים תתבצע באמצעות הוספת מוצרים לסל הקניות. לאחר הוספת מוצרים לסל הקניות יזין הלקוח בטופס המקוון המיועד לכך בתהליך ההזמנה את פרטי הלקוח הבאים: שם פרטי, שם משפחה, מס’ טלפון, כתובת דואר אלקטרוני. בנוסף, יש למסור את פרטי מקבל ההזמנה, שם פרטי, שם משפחה, מס’ טלפון, יישוב, רחוב,  מס’ בית, קומה, דירה, כניסה וכל פרט מזהה אחר שיש בידיו לסייע למבצע המשלוח לאתר בקלות את הנכס אליו מתבצעת מסירת ההזמנה לרבות הערות ומידע בנוגע לפעולת השילוח ו/או במידה ומקבל ההזמנה אינו בבית. בשדות המסומנים בכוכבית קיימת חובה למלאם ובלעדיהם לא תתאפשר השלמת ההזמנה.

3.2.   על מנת למנוע כל אפשרות של תקלה במשלוח על המזמין למסור רק פרטים מדויקים ונכונים.

3.3.   ע”י השלמת ההזמנה מאשר הלקוח את פרטי ההזמנה ואת נכונות הפרטים שמסר.

3.4.   מילוי כל הפרטים מהווה תנאי מוקדם לביצוע ההזמנה וזאת לשם ביצוע ההזמנה ביעילות וללא תקלות ועל כן יש להקפיד על מסירת כל הפרטים במדויק.

3.5.   פרטי הלקוח יעודכנו בהתאם לאמור בטופס ההזמנה המקוון באתר.

3.6.   מילוי כל הפרטים הנדרשים לרכישת המוצר על ידי הלקוח וביצוע ההזמנה (להלן: “ההזמנה”) אינם מהווים ביצוע עסקה. לאחר קבלת ההזמנה, האתר ו/או הנהלת האתר יבצעו בדיקה של פרטי ההזמנה ובדיקה של אמצעי התשלום שנמסר, לרבות, כרטיס האשראי ו/או PayPal, ורק לאחר קבלת אישור חברת האשראי ו/או לאחר קבלת אישור PayPal כפי שיובהר להלן, ההזמנה תאושר ויצא אישור סופי של העסקה. חיוב הלקוח עבור המוצר יבוצע באמצעות כרטיס האשראי ו/או באמצעות חשבון ה-PayPal שמסר ו/או כל אמצעי תשלום אחר שמסר הלקוח, כפי שיבואר להלן, והכל בכפוף להימצאות המוצרים במלאי האתר.

3.7.   הפרטים כפי שהוזנו בטופס ההזמנה על ידי הלקוח, יהוו ראיה חלוטה לנכונות הפעולות שביצע הלקוח ו/או לקיום התחייבויות האתר ו/או הנהלת האתר בהתאם לאותם פרטים שסיפק הלקוח.

3.8.   כל המוצרים באתר המוצעים למכירה הם חדשים, באריזתם המקורית, ונושאים תעודת אחריות מקורית, אלא אם כן מצוין במפורש אחרת, בתיאור המוצר – והכל בכפוף לאמור בסעיף 9 להלן.

3.9.   האתר מאפשר לקהל לקוחותיו לרכוש באמצעותו מגוון מוצרים של יצרנים ו/או יבואנים ו/או ספקים ו/או קמעונאים שונים בישראל.

3.10.                    המוצרים מסופקים ללקוח ישירות על ידי היצרנים ו/או היבואנים ו/או הספקים ו/או הקמעונאים אלא אם צוין במפורש אחרת.

3.11.                    האחריות תינתן על ידי ובאמצעות היצרן ו/או היבואן ו/או הספק ו/או הקמעונאי בהתאמה, אלא אם צוין במפורש אחרת.

4.      אופן ביצוע התשלום עבור ההזמנה

4.1.   התשלום עבור המוצרים יעשה באמצעות כרטיס אשראי או באמצעות חשבון בשירות “ארנק אלקטרוני” כדוגמת  PayPal (WWW.PAYPAL.COM) וכל שירות תשלומים דומה, כפי שיהיה זמין לשימוש באתר, מעת לעת לפי שיקול דעתה הבלעדי של הנהלת האתר.

4.2.   אם יבחר הלקוח להשתמש בכרטיס אשראי לשם ביצוע התשלום, יתבקש הלקוח למסור את פרטי כרטיס האשראי, תעודת זהות, סוג הכרטיס, תוקפו ומספר CVV. האתר עושה שימוש במערכת קניה בטוחה (3DSecure), אי לכך בתום תהליך ההזמנה, תישלח הודעת אימות למספר הטלפון הנייד אשר הלקוח הזין בעת מילוי טופס ההרשמה בתום פעולת ההזמנה בעגלת הקניות ואישורה. אם החליט הלקוח לשלם באמצעות PayPal ו/או מכל אמצעי תשלום אחר, האתר ו/או הנהלת האתר יוכלו לגבות את התשלום עבור המוצרים רק לאחר קבלת אישור מ-PayPal ו/או מכל אמצעי תשלום אחר. השימוש וקבלת האישור מ-PayPal ו/או מכל אמצעי תשלום אחר כפופים לתנאי השימוש של PayPal ו/או של כל אמצעי תשלום אחר.

4.3.   הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות להפסיק את השימוש באמצעי תשלום כלשהו באתר, להתיר שימוש באמצעי תשלום נוספים ולהחיל הסדרי תשלום שונים על סוגי כרטיסי אשראי שונים או אמצעי תשלום שהנהלת האתר תכבד.

4.4.   לאחר שהוזנו פרטי התשלום בטופס ההזמנה המקוון, ישלח אל הלקוח אישור באמצעות הדואר האלקטרוני על קליטת פרטי ההזמנה. יובהר כי אישור זה אינו מחייב את הנהלת האתר לספק את המוצרים שהוזמנו והוא רק מעיד שפרטי ההזמנה נקלטו בהנהלת האתר.

4.5.   לאחר ביצוע ההזמנה, תבצע הנהלת האתר בדיקה של אמצעי התשלום בו השתמש הלקוח, ותישלח הודעה מתאימה ללקוח כי ההזמנה אושרה וחשבונו יחויב בעלות ההזמנה והמשלוח.

4.6.   במקרה בו לא אושרה העסקה על ידי חברת האשראי או על ידי חשבון ה-PayPal או על ידי כל אמצעי תשלום אחר שנמסר על ידי הלקוח במעמד ביצוע ההזמנה, יקבל הלקוח הודעה מתאימה על כך והנהלת האתר תיצור קשר עם הלקוח לשם השלמת העסקה או ביטולה.

4.7.   יודגש כי כל הוראות תקנון זה יחולו במלואן על כל הזמנה ו/או עסקה גם אם הושלמה ההזמנה ו/או העסקה באמצעות שיחה טלפונית ו/או בכל אמצעי אחר בין הלקוח לבין הנהלת האתר ו/או נציגה.

4.8.   אישור פעולת הרכישה מותנה בהימצאות המוצר הנרכש במלאי במועד האספקה המבוקש ו/במועד ההזמנה. אף אם לא צוין, כי המוצר אינו קיים במלאי והמוצר לא הורד מהאתר עד למועד ביצוע ההזמנה, לא תהא הנהלת האתר מחויבת בכל חבות שהיא, בכפוף לכך שהנהלת האתר תשיב ללקוח כל סכום ששולם, אם שולם, להנהלת האתר ו/או תבטל את החיוב, אם בוצע, בגין פעולת הרכישה.

4.9.   יובהר כי יתכנו מצבים בהם על אף שהפריט מוצג באתר כקיים במלאי, בפועל הוא חסר ולא ניתן לספק אותו, במקרים אלו תבוטל העסקה וללקוח לא תהא כל טענה בקשר לכך בכפוף להשבת הסכום ששולם על ידי הלקוח.

4.10.                    מועד המשלוח יקבע החל מיום אישור העסקה על ידי חברת האשראי או אישור מחשבון ה-PayPal או שירות ארנק אלקטרוני ו/או כל אמצעי תשלום אחר שאושר ובכפוף לאמור בסעיף 5.3 לעיל.

4.11.                    במידה וחלה כל טעות בחיוב הלקוח באמצעי התשלום שמסר באתר ו/או להנהלת האתר, על הלקוח להודיע להנהלת האתר על מנת לבצע זיכוי/חיוב בהתאם.

5.      אספקה והובלת מוצרים

5.1.   אספקת המוצר ע”י האתר ו/או הנהלת האתר ו/או על ידי היצרנים ו/או על ידי היבואנים ו/או ידי הספקים ו/או על ידי הקמעונאים תיעשה רק לאחר קבלת אישור תשלום מאת חברת האשראי ו/או מאת חשבון ה-PayPal ו/או מכל אמצעי תשלום אחר. כמפורט לעיל, המוצר יסופק לכתובת שהלקוח הקליד ו/או מסר בעת ביצוע ההזמנה בטופס המקוון.

5.2.   האתר ו/או הנהלת האתר מתחייבים לספק את הסחורה במסגרת זמן האספקה ליעד המבוקש ויעשו כמיטב יכולתם כי המוצר יגיע עד 7 ימי עסקים או במועד האספקה שצוין בדף ההזמנה.

5.3.   מניין ימי העסקים לאספקת ההזמנה יחל רק לאחר אישור העסקה ע”י האתר ו/או הנהלת האתר.

5.4.   לצורך חישוב ימי העסקים לא יילקחו בחשבון ימי שישי, שבת, מועדי ישראל, ערבי חג וימי חג.

5.5.   הנהלת האתר תפעל כמיטב יכולתה לספק את המוצרים במהירות האפשרית, אך אם נשלח המוצר באמצעות דואר ישראל, יסופק המוצר במועדים ובזמני האספקה שיקבעו על ידי דואר ישראל. 

5.6.   המשלוחים שיסופקו באמצעות חברת המשלוחים מטעם הנהלת האתר הינם בהתאם לתנאי חברת המשלוחים, אזורי החלוקה של חברת המשלוחים ובתאום מראש עם מקבל ההזמנה.

5.7.   במידה ואין ביכולתה של חברת המשלוחים מטעם הנהלת האתר לבצע את המשלוח עד לכתובת המשלוח מכל סיבה שהיא, הנהלת האתר תודיע ללקוח ותפעל למציאת פתרון חלופי אשר יענה לרצון שני הצדדים. לחילופין, הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות לספק ללקוח החזר כספי במידה והמקום שנבחר על ידי הלקוח לאספקת המוצר שהזמין נמצא מחוץ לאזור החלוקה וההפצה של חברת המשלוחים – ולא תהיה ללקוח כל טענה או עילת תביעה אם קיבל החזר כספי כאמור לעיל.

5.8.   במקרים בהם מסופקים המוצרים באמצעות דואר ישראל לכתובת המשלוח שמסר המזמין בעת ביצוע ההזמנה. המוצרים יישלחו בכפוף לזמן האספקה של דואר ישראל ואינם ניתנים לבקרה ולשליטה על ידי הנהלת האתר ו/או היצרנים ו/או היבואנים ו/או הספקים ו/או הקמעונאים.

5.9.   מועדי האספקה המצוינים באתר ולעיל אינם חלים על מוצרים שאזלו מן המלאי של האתר ו/או מן המלאי של היצרנים ו/או היבואנים ו/או הספקים ו/או הקמעונאים הרלוונטיים.

5.10.                    המשלוחים מבוצעים על ידי חברת שליחויות, באמצעותה תבוצע ההובלה של המוצרים. תנאי חברת השליחויות יחייבו את הלקוח.

5.11.                    דמי המשלוח – בנוסף למחיר המוצרים שהוזמנו, יושת על הלקוח תשלום של דמי המשלוח. סכום דמי המשלוח לתשלום יופיע בתום תהליך ההזמנה בהתאם לדרך השילוח אותה בחר הלקוח, אלא אם כן צוין אחרת.

5.12.                    דמי המשלוח ישולמו עם התשלום בגין המוצר. במכירה בתשלומים באמצעות כרטיס אשראי ו/או באמצעות חשבון ה-PayPal ו/או באמצעות כל אמצעי תשלום אחר האתר רשאי לגבות את מלוא דמי המשלוח יחד עם חיוב התשלום הראשון. כלומר, עלות דמי המשלוח לא תחולק בפריסת תשלומים יחד עם התשלום בגין המוצר.

5.13.                    האתר ו/או הנהלת האתר לא יהיו אחראים לכל איחור ו/או עיכוב באספקה ו/או לאי אספקה של המוצרים אשר נגרם כתוצאה מאחת הסיבות להלן:

5.13.1.  כח עליון, ומבלי לפגוע בכלליות האמור, מלחמה, מבצע צבאי, מבצע חרום ו/או נזקי טבע ו/או מאירועים שאינם בשליטת האתר ו/או הנהלת החברה כגון שביתות והשבתות כלל משקיות ו/או אצל יצרנים ו/או יבואנים ו/או ספקים ו/או קמעונאים של שירותים ו/או סחורות ו/או מוצרים הדרושים לייצור ולאספקה או להובלת מוצר.

5.13.2.  כל סיבה שאינה בשליטת האתר ו/או הנהלת האתר.

5.13.3.  מסיבה הקשורה עם מבצע השליחות.

5.13.4.  מסירת פרטים שגויים על ידי הלקוח.

5.13.5.  אי הימצאות הלקוח או נציג מטעמו במקום אספקת ההזמנה במועד שנקבע לאספקתה.          

5.14.                    על הלקוח להודיע מיידית לאתר אם המוצר לא סופק בתקופת האספקה המפורטת באתר, במקרה כזה זמן האספקה החדש יחושב מיום תיאום מועד חדש.

5.15.                    על הלקוח להקפיד למלא פרטים מדויקים ועדכניים. במקרה שהמוצרים יחזרו לחברה בגלל פרטים מוטעים או לא מדויקים, המזמין יישא בתשלום בגין דמי משלוח וטיפול.

5.16.                    במקרה בו מסר הלקוח פרטים שגויים ובעקבותיהם נמסר המוצר בכתובת שגויה, וכי לא ניתן יהיה להשיב את המוצר חזרה לאתר ו/או להנהלת האתר ו/או ליצרן ו/או ליבואן ו/או לספק ו/או לקמעונאי – לא יושב ללקוח כל החזר כספי ולא תהיה ללקוח כל טענה או עילת תביעה כנגד האתר ו/או הנהלת האתר ו/או היצרן ו/או היבואן ו/או הספק ו/או הקמעונאי בעניין זה.

5.17.                    האתר ו/או הנהלת האתר שומרים לעצמם את הזכות להציע ללקוח אפשרות לאספקת המוצרים בדרך של “איסוף עצמי” במקום ובמועדים שייקבעו על ידי האתר ו/או על ידי הנהלת החברה.

5.18.                    היה וניתנה ללקוח האפשרות לבחור באספקה מסוג “איסוף עצמי” והלקוח נמנע מלהגיע ולאסוף את המוצר בתוך 14 ימי עסקים מהמועד שנשלח ללקוח בו רשאי לאסוף את המוצר, האתר ו/או הנהלת האתר רשאים לבטל את העסקה והלקוח יחויב בדמי טיפול בסך 100 ₪ או בשיעור של % 5 משווי העסקה.

6.      ביטול רכישה מצד הלקוח

6.1.   הלקוח רשאי לבטל את העסקה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, תשמ”א-1981 והתקנות שהותקנו על פיו. מבלי לגרוע מהאמור:

6.1.1.      ביטול ייעשה אך ורק במסירת הודעה על ידי הלקוח  שתישלח בכתב לכתובת הדוא”ל info@webnsites.com. הביטול יכנס לתוקפו רק עם אישור קבלת ההודעה על ידי האתר ו/או הנהלת האתר, ובלבד שהמוצר טרם נשלח ללקוח.

6.1.2.      כל עסקה שבוצעה באמצעות האתר היא עסקת מכר מרחוק כמפורט בסעיפים 14ג, 14ג1, 14ה(ב) לחוק הגנת הצרכן.

6.1.3.      ביטול עסקה על ידי הלקוח ייעשה בהתאם לסעיף 14ג(ג) לחוק הגנת הצרכן.

6.1.4.      ביטול עסקה על ידי הלקוח לא יתאפשר ברכישת פריטים מסוימים כמפורט בסעיף קטן 14ג(ד) לחוק הגנת הצרכן.

6.1.5.      ביטול העסקה ע”י הלקוח כפוף לכך שהמוצר יוחזר באריזתו המקורית.

6.1.6.      לאחר קבלת הודעת הביטול, ולאחר שיוחזר המוצר ע”י הלקוח כאמור, יושב ללקוח הסכום ששולם על ידו בגין המוצר בניכוי דמי ביטול (דמי המשלוח אינם חלק ממחיר המוצר ולכן ינוכו בנפרד מההחזר) בשיעור של 5% מסכום העסקה או 100 ש”ח, לפי הנמוך. במקרה של ביטול עסקה עקב פגם או אי התאמה, לא יחויב הלקוח בדמי ביטול כלשהם. הוראות חוק הגנת הצרכן נוספות בנוגע לביטול הרכישה מצד המזמין, לרבות בנוגע לחובה להחזיר המוצר, יחולו גם-כן.

6.1.7.      רק לאחר שעמד הלקוח בכל התנאים לביטול הרכישה, כאמור לעיל, יבוצע החזר כספי ללקוח, בכפוף לאמור לעיל, בתוך 14 ימי עסקים.

6.2.   במקרה של ביטול עסקה מצד הלקוח, מסכים הלקוח כי האתר ו/או הנהלת האתר יעבירו את שמו ואת כתובתו ליצרן ו/או ליבואן ו/או לספק המוצר לצרכי בדיקה ולהשלמת ביטול העסקה.

7.      ביטול רכישה מצד האתר ו/או הנהלת האתר

7.1.   האתר ו/או הנהלת האתר יהיו רשאים, על פי שיקול דעתם הבלעדי, בשל כל סיבה, ובכל עת, לבטל או להפסיק עסקה ו/או מכירה ו/או לבטל הזמנה, כולה או חלקה, ו/או את פעילות האתר, כולו או חלקו.

7.2.   הודעה על ביטול או הפסקה מעין זה תימסר למשתמש או ללקוח, והאתר ו/או הנהלת האתר ימנעו מחיוב אמצעי התשלום של הלקוח או תשיב לו כל סכום ששולם בגין המוצרים, ככל ששולם.

7.3.   למעט בגין השבת סכום העסקה כאמור, לא תהיה למשתמש או ללקוח כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי החברה ו/או הספק בגין ביטול העסקה כאמור בסעיף זה.

7.4.   במידה והתגלה כי מוצר אזל מהמלאי, רשאי האתר ו/או הנהלת האתר לבטל את ההזמנה או להציע פריט חלופי שווה ערך. בוטלה הזמנה כאמור האתר לא יהיה אחראי ולא ישא בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד שנגרם ללקוח או לצד שלישי לרבות נזק בגין רכישת הפריט אצל צד שלישי במחיר גבוה יותר.

7.5.   בוטלה העסקה ו/או ההזמנה על ידי האתר ו/או הנהלת האתר, יבוצע החזר כספי ללקוח בתוך 14 ימי עסקים ממועד הביטול.

8.      זכויות יוצרים

8.1.   כל זכויות הקניין הרוחני, לרבות פטנטים, זכויות היוצרים, הדגמים, המדגמים והסודות המסחריים, הנם רכושם של האתר ו/או של הנהלת האתר בלבד ו/או של צדדים שלישיים אחרים שהרשו להנהלת האתר להשתמש בהם.

8.2.   זכויות אלה חלות בין השאר על הנתונים באתר, לרבות רשימת המוצרים, תאור ועיצוב המוצרים וכל פרט אחר הקשור להפעלתו.

8.3.   זכויות אלה חלות גם על שם האתר ושם המתחם (www.Computechcenter.com ) של האתר, סימני המסחר (בין אם נרשמו ובין אם לא) הם כולם רכושה של החברה. אין לעשות בהם שימוש בלא קבלת הסכמתה בכתב ומראש.

8.4.   אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור, לשווק, להשכיר ולתרגם מידע כלשהו מהאתר, לרבות סימני מסחר, תמונות וטקסטים, עיצוב המוצרים תמונות המוצרים וכיו”ב בלא קבלת אישור מראש ובכתב של האתר ו/או של הנהלת החברה.

8.5.   אין לקשר לתכנים מהאתר, שאינם דף הבית של האתר (קישור עמוק) ואין להציג או לפרסם תכנים כאמור בכל דרך שהיא, אלא אם הקישור העמוק יהיה לדף האינטרנט באתר במלואו וכפי שהוא, כך שניתן יהיה לצפות ולהשתמש בו באופן הזהה לחלוטין לשימוש ולצפייה בו באתר וזאת תוך קבלת ההסכמה מהנהלת האתר.

8.6.   הנהלת האתר רשאית להורות על ביטול של קישור עמוק גם לאחר מתן הסכמתה וזאת לפי שיקול דעתה הבלעדי ובמקרה זה לא תהיה לך כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי הנהלת האתר.

9.      אחריות

9.1.   האתר ו/או הנהלת האתר (ו/או מי מטעמם) אינם נושאים במישרין ו/או בעקיפין באחריות כלשהי לנזקים הנובעים ו/או הקשורים בכל דרך שהיא, על תיקונם, הרכבתם ו/או החלפתם של המוצרים.

9.2.   האתר ו/או הנהלת האתר (ו/או מי מטעמם) אינם נושאים במישרין או בעקיפין באחריות כלשהי לנזקים הנובעים כתוצאה משימוש ו/או הסתמכות על מידע המתפרסם באתרים חיצוניים, שאליהם ניתן להגיע באמצעות איזה מהשירותים באתר. יובהר כי האתר ו/או הנהלת האתר עושים ויעשו כמיטב יכולתם לשתף פעולה עם ספקים אמינים ובעלי מוניטין בלבד.

9.3.   האתר ו/או הנהלת האתר (ו/או מי מטעמה) אינם נושאים במישרין ו/או בעקיפין באחריות כלשהי לנזקים הנובעים ו/או הקשורים בכל דרך שהיא בשימוש ו/או בביצועי האתר.

9.4.   האתר ו/או הנהלת האתר (ו/או מי מטעמה) אינם נושאים במישרין ו/או בעקיפין באחריות כלשהי לנזקים הנובעים ו/או הקשורים בכל דרך לכל נזק ו/או הפסד, לרבות לגוף ו/או לציוד ו/או למוצר, שייגרם מרכישת ו/או משימוש במוצרים ו/או כתוצאה מפעולה לא תקינה של מוצרים.

9.5.   בכל מקרה האתר ו/או הנהלת האתר לא יישאו באחריות לפעילות כלשהי של כל גורם אחר שאינו בשליטתה המלאה.

10.  סודיות ופרטיות

10.1.                    כל פרטיו האישים של הלקוח (שם, דואר אלקטרוני וכדומה), יישמרו במאגרי המידע של האתר.

10.2.                    האתר לא יעביר פרטיו האישיים של הלקוח לאף גורם אחר זולת ליצרנים ו/או ליבואנים ו/או לספקים, במידת הצורך וזאת רק לשם השלמת עסקה ו/או לשם ביטול העסקה.

10.3.                    האתר לא יעשה כל שימוש בפרטים של אמצעי התשלום של הלקוח אלא לביצוע תשלום בגין עסקה אותה ביקש הלקוח לערוך, ופרטים אלו לא יועברו לאף גורם אחר זולת לצורך זה. למען הסר ספק, פרטי אמצעי התשלום אינם נשמרים במאגרי המידע של האתר.

10.4.                    למרות האמור לעיל, האתר ו/או הנהלת האתר יהיו רשאים להעביר פרטיו האישיים של הלקוח לצד שלישי במקרים בהם הלקוח ביצע מעשה או מחדל הפוגעים ו/או העלולים לפגוע באתר ו/או בצדדים שלישיים כלשהם, הלקוח עשה שימוש בשירותי האתר לביצוע מעשה בלתי חוקי, אם התקבל בידי האתר ו/או הנהלת האתר צו שיפוטי המורה להם למסור את פרטי הלקוח לצד שלישי וכן בכל מחלוקת או הליכים משפטיים.

10.5.                    האתר ו/או הנהלת האתר יהיו רשאים למסור את פרטי הלקוח לחברה האמונה על אמצעי התשלום לצורך אישור ביצוע העסקה כאמור.

10.6.                    מאחר שמדובר בביצוע פעולות בסביבה מקוונת אין באפשרותם של האתר ו/או הנהלת האתר להבטיח חסינות מוחלטת מפני חדירות למחשביה או חשיפת המידע האגור בידי מבצעי פעולות בלתי חוקיות. אם יעלה בידי צד שלישי לחדור למידע אשר שמור בידי האתר ו/או הנהלת האתר, ו/או להשתמש בו לרעה, לא תהיה ללקוח כל טענה, תביעה או דרישה כלפי האתר ו/או כלפי הנהלת האתר.

10.7.                    האתר ו/או הנהלת האתר יהיו רשאים לעשות שימוש ב – “עוגיות” (“cookies“) על מנת לספק למשתמש שירות מהיר ויעיל ולחסוך מהלקוח הצורך להזין את פרטיו האישיים בכל כניסה לאתר.

10.8.                    בקיום מקרים שאינם בשליטתם של האתר ו/או של הנהלת האתר, ו/או הנובעים מכח עליון, האתר ו/או הנהלת האתר לא יהיו אחראים לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר, שייגרם ללקוח ו/או למי מטעם הלקוח עם מידע זה יאבד או אם יעשה בו שימוש לא מורשה.

11.  דין ושיפוט

11.1.                    הדין החל על תקנון זה ו/או על כל פעולה ו/או על סכסוך הנובע ממנו, הוא הדין הישראלי בלבד.

11.2.                    בכל מקרה של מחלוקת, תהא לבתי המשפט (השלום או המחוזי) תל אביב-יפו הסמכות המקומית הבלעדית לדון בה.

11.3.                    הדין החל על השימוש באתר, על ההזמנה ועל תקנון זה, לרבות פרשנותו ואכיפתו של התקנון הוא הדין הישראלי בלבד.